Bodemverbetering: uitdaging voor agrariërs en waterschap

Dirk Siert Schoonman over bodemverbetering

Dirk-Siert Schoonman, heemraad

Het waterschap kan veel oplossen. Is er meer waterafvoer nodig? Het waterschap kan waar mogelijk zorgen voor een grotere capaciteit van gemalen of voor meer ruimte om oppervlaktewater te bergen. Maar deze technische oplossingen hebben een grens.

Het klimaat verandert. Er zijn langere perioden van droogte en tegelijk meer piekbuien. De negatieve gevolgen van bijvoorbeeld extreme regenval, zijn niet langer uitsluitend op technische wijze te voorkomen. Agrariërs en waterschap staan daarom samen aan de lat.

De bodem als spons

Belangrijk is de kwaliteit van de bodem. Door jarenlange productie op de landbouwgrond is deze vaak uitgeput. Door meer organisch materiaal zoals plantenresten door de grond te ploegen, wordt de grond vruchtbaarder. Deze rijkere grond droogt minder snel uit en houdt meer water vast. Door te zorgen dat het organische stofgehalte van de bodem stijgt, snijdt het mes aan meerdere kanten. De bodem werkt als een spons. Dit betekent minder ‘natschade’ en ook minder productiedaling bij droogte.

Schoner water

Voor het waterschap betekent een betere bodem bovendien minder uit- en afspoeling van mineralen. Dat is goed nieuws voor ons allemaal: al het water in sloten, vaarten, poelen en vijvers wordt schoner.

Bodemverbetering is flinke opgave

Samen met agrariërs en terreinbeheerders willen we bijdragen om het gehalte aan organische stoffen in de bodem te verhogen. Dat is een flinke opgave, maar het is een uitdaging die ik echt de moeite waard vind. En het mooie is… een betere bodem leidt tot kostenbesparingen en vaak ook hogere opbrengsten.

putterpolderUitdaging!

Voor dit gezamenlijke belang wil ik mij als heemraad sterk maken. Van harte ondersteun ik het project ‘vruchtbare kringloop’ dat LTO in ons werkgebied is gestart. Om meer natuur op hun land te creëren, kunnen boeren ook een beroep doen op provinciale subsidieregelingen waaraan wij als waterschap financieel bijdragen. Samen kunnen én gaan we de uitdaging aan!

Duurzaam bodembeheer komt ook aan bod in het Waterbeheerprogramma van Waterschap Vallei en Veluwe.

Gerelateerde artikelen