Grondwater, een schat onder onze voeten

Heemraad Dirk-Siert Schoonman

Dirk-Siert Schoonman, heemraad

Wat een rijkdom aan water kennen wij. Ook onder onze voeten. Grondwater van soms wel honderden jaren oud, benutten wij als drinkwater. Van boven komt voldoende neerslag om de gewassen op het land te laten groeien. En tegelijk stromen grote hoeveelheden water dagelijks via de grote rivieren ons land binnen.

Grondwater

Vergeleken met landen waar mensen niet of nauwelijks toegang hebben tot schoon drinkwater hebben wij weinig te vrezen. Zou je denken. Maar die schone voorraad aan grondwater in Nederland hebben we geërfd van onze voorouders. Hoe laten wij die na aan onze kinderen en kleinkinderen?

Bemesting

Vervuiling bedreigt de kwaliteit van het grondwater. Steeds dieper in dat grondwater treffen we vervuilende stoffen aan. Bijvoorbeeld van medicijnresten die via het riool en vervolgens via sloten en kanalen in het grondwater terecht komen. Die hebben invloed op onze dieren en maken het ook lastiger om belangrijke antibiotica toe te passen voor de volksgezondheid. Denk verder aan afvalstoffen die doorsijpelen in het grondwater door bemesting in de landbouw. Om dit te voorkomen gebeurt er al veel, maar het kan nog beter.

Medicijnresten

Door klimaatverandering is er meer extreme neerslag, afgewisseld door langere perioden van droogte. Hoe houden we de grondwatervoorraad en het gebruik hiervan in balans? Als waterbeheerder heeft het waterschap een taak om te zorgen voor schoon en voldoende (grond)water. Daarom willen wij medicijnresten uit afvalwater halen, zodat die niet in ons watermilieu terecht komen.

Apotheek en ziekenhuizen

Gebruikers van medicijnen kunnen meehelpen door te voorkomen dat medicijnresten in het afvalwater belanden. Door restanten van medicijnen in te leveren bij de apotheek bijvoorbeeld. En er lopen proeven om afvalwater met veel medicijnresten – bijvoorbeeld bij ziekenhuizen – apart te behandelen.

Bodem en grondwater

Door intensief gebruik en bemesting van landbouwgrond, is de kwaliteit ervan achteruit gegaan. De grond is ‘dichtgereden’ waardoor water niet wordt opgenomen maar direct afvloeit naar de sloten. Ook het ‘bodemleven’ is achteruit gegaan. Samen met boeren werken we aan een betere bodemkwaliteit, omdat een gezonde bodem minder meststoffen laat afspoelen, regenwater beter opneemt en schoon water doorlaat naar het grondwater. Daarmee vullen we onze voorraad schoon grondwater weer aan!

Wereld Water Dag

Al deze maatregelen zijn belangrijk, zeker voor de toekomst. Juist op Wereld Water Dag 2018 is het goed om daar bij stil te staan.

 

Gerelateerde artikelen

 • Ron van Megen
  23 maart 2018 at 15:40

  Dag Dirk-Siert,
  Medicijnresten (meestal niet de oorspronkelijke stof) behoeven inderdaad de nodige aandacht.
  Maar het is een misvatting als je stelt dat het via grondwater ons drinkwater kan bedreigen. Zelfs bij oevergrondwaterwinningen zijn bodempassage, zelfreiniging en verdunning afdoende.
  In oppervlaktewater is het wel een potentieel probleem. Bij de duinwaterbedrijven minder (door de natuurlijk reiniging van oppervlaktewater tijdens de duinpassage) en bij rechtstreekse bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater moeten zuiveringsprocessen hun werk doen. En dat vraagt oplettendheid.