Is waterschapsbelasting nou nodig?

Heemraad Bert van Vreeswijk over waterschapsbelasting

Heemraad Bert van Vreeswijk

Regelmatig krijg ik te horen: ‘Is waterschapsbelasting nou nodig?’ Volmondig zeg ik dan ‘ja’. Landen om ons heen hebben soms te maken met ernstige wateroverlast. Bestuurders en technici komen dan hier kijken hoe wij ons watermanagement georganiseerd hebben. Wij leven immers grotendeels onder de zeespiegel en toch lukt het om in Nederland veilig te wonen en te werken. Dit komt mede door de waterschapsbelasting.

Waterschapsbelasting maakt veel mogelijk

Doordat u waterschapsbelasting betaalt, kunnen wij ons werk doen. Uw geld gaat rechtstreeks naar het verbeteren van dijken, het zuiveren van uw afvalwater en een goed waterpeil in stad en land, niet te veel en niet te weinig. Zodat u schoon water tot uw beschikking krijgt en droge voeten houdt.

Voor 2017 gaan inwoners van Vallei en Veluwe een klein beetje meer betalen per jaar. Een gezin met een eigen huis betaalt per jaar gemiddeld 2,37 euro meer voor de watersysteemheffing, dus voor droge voeten en veilig wonen. Datzelfde gezin betaalt 2,83 meer per jaar voor het zuiveren van afvalwater.

Deze verhoging is van substantieel belang. De piekbuien worden heviger waardoor het regenwater anders en beter opgevangen moet worden. Ook de dijken moeten bestendiger. Er is dus werk aan de winkel. We willen immers wateroverlast voorkomen.

Daarnaast hebben we steeds vaker te maken met ingewikkelde vraagstukken zoals het zuiveren van medicijnresten uit ons water. Ook  willen we niet langer uitsluitend afval zuiveren maar ook grondstoffen produceren. Zodat ons gezamenlijke afval weer opnieuw gebruikt kan worden om ons land te verduurzamen. Gericht op de toekomst!

Daarom investeren we in steeds slimmere systemen en in nauwere samenwerking met inwoners, met kennisinstellingen  en bedrijven. We starten met de bouw van de bio-energiecentrale Harderwijk. Hier worden maaisel, mest en restproducten uit de voedingsindustrie en agrarische sector, verwerkt tot biogas en bodemverbeteraars. Ook willen we met inwoners samenwerken om hemelwater te infiltreren, zodat grondwater beschikbaar blijft voor drinkwater.

Investeren kost geld, maar juist door investeringen te doen die zich over meerdere jaren terugverdienen, lukt het ons om de groei van de tarieven te matigen en de schuldpositie niet te laten toenemen. De meerjarenbegroting laat zien dat we richting 2021 kunnen volstaan met een inflatiecorrectie.

We willen door al deze investeringen de waterschapslasten laag houden. En we doen ons best om tot de vijf goedkoopste waterschappen van Nederland te blijven horen.

Gerelateerde artikelen