Overbemesting? Investeer in bodemkwaliteit!

Heemraad Dirk-Siert Schoonman

Dirk-Siert Schoonman, heemraad

Nederland is overbemest en dat heeft negatieve gevolgen voor lucht, bossen, wateren en het zwem- en grondwater. Dat stelt NRC Handelsblad (7 april). Eén belangrijke factor in deze ‘kringloop’ ontbreekt: de bodem. De waterschappen weten dat beter bodemmanagement in dit vraagstuk een grote rol kan spelen. Maar betrokkenen zien dat vaak niet. Dat is zonde!

Waterkwaliteit

Het Europese mestbeleid heeft ervoor gezorgd dat de waterkwaliteit is verbeterd. Maar deze verbetering stagneert. Als waterschap merken wij dat iedere dag. Door onderzoek weten we dat de bodem beter kan functioneren door bepaalde maatregelen. Dat heeft een positief effect op de waterkwaliteit.

Meer mineralen

Een gezondere bodem levert meer mineralen aan de gewassen, bevat organische stoffen, houdt water beter vast en levert een hogere productie. Om te weten wat de bodem nodig heeft om te verbeteren, is meer kennis nodig van de bodemkwaliteit op perceelniveau. Kennis van elke vierkante meter bodem is van belang!

Boerenpercelen 

Met meer kennis van de eigenschappen van de boerenpercelen kunnen agrariërs gerichter maatregelen treffen die zorgen dat de mineralenkringloop beter sluit. Van overbemesting is dan geen sprake. De productie neemt toe terwijl de waterkwaliteit verbetert.

Precisielandbouw

Met precisielandbouw kan per vierkante meter worden vastgesteld wat de bodem nodig heeft. En hiervoor is inzicht nodig in hoe het per vierkante meter staat met de structuur, de draagkracht, het organische stofgehalte, de zuurtegraad en het bodemleven. Technisch is dit al mogelijk en bovendien wordt het steeds beter betaalbaar.

Mest hoeft geen pest te zijn

Zonder precisielandbouw draagt derogatie (de toestemming voor gebruik van meer stiksof uit dierlijke mest dan de vastgestelde norm) niet bij aan een verbetering van de situatie. Mest hoeft geen pest te zijn wanneer de agrarische sector de uitdaging aangaat om specifiek voor elke vierkante meter maatregelen te treffen.

 

 

Gerelateerde artikelen