Trots zijn op je bedrijf begint met een schoon erf

Dirk Siert Schoonman

Veel zaken zijn niet direct zichtbaar. Het erf waarop je boert wel. Het geeft je bedrijf een uitstraling die mede bepalend is voor hoe trots je kunt zijn. Gier van de mestvaalt of perculatie-sappen uit kuilvoer die naar de sloot naast je erf stromen zijn slecht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en bovendien slecht voor het bedrijfsimago. Trots zijn op je bedrijf begint dan ook bij een schoon erf.

Een schoon erf en schoon oppervlaktewater

Door afspoeling kunnen mestdeeltjes en andere schadelijke stoffen in het oppervlaktewater, de riolering en de bodem terecht komen. Daarom is het belangrijk dat agrariërs goed kijken naar de opslag van voer en mest, de inrichting van de wasplaats en de opvang van afvalwater.

In 2013 trad het vernieuwde activiteitenbesluit milieubeheer in werking met regels voor boeren en tuinders. Denk aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het opslaan van producten, het schoonmaken van machines en het huisvesten van dieren. De uitwerking van het besluit draagt bij om vervuiling van water, bodem en lucht tegen te gaan.

Je kunt als agrariër maatregelen treffen. Dat levert je financieel niets op maar geeft wel een beter gevoel. Zelf had ik een percolatie-putje laten aanleggen. Als het vol raakte, wachtte ik soms te lang met leeg pompen. Maar als het putje weer functioneerde, gaf me dat een goed gevoel met bovendien een schone sloot. Er zijn trouwens ook goedkopere oplossingen mogelijk. Onder het kuilvoer dat je opslaat kun je een absorberende laag aanbrengen van gehakseld stro. Als boer is het meestal goed in te schatten onder welke kuil dit noodzakelijk is. En het erf regelmatig aanvegen helpt natuurlijk ook.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft in 2016 veel overtredingen geconstateerd. Bewustwording blijft nodig. Ik begrijp dat wel. Het is goed om elkaar scherp te houden. Het waterschap wil blijven inzetten op voorlichting. Ook in 2017 kunnen agrariërs meedoen. Met de Goed Boerenerf Wijzer krijgen ze een advies op maat. LTO en waterschap stellen hiervoor een subsidie van 60 euro beschikbaar. Dat leidt tot één jaar gratis deelname. Het geeft inzicht in welke aanpassingen nodig zijn. Wetenswaardigheden en tips worden gedeeld. Het advies is onafhankelijk, vrijblijvend en anoniem.

Agrariërs zijn vaak trots op hun bedrijf. En terecht. Dat begint wat mij betreft met een schoon erf. Want schoon oppervlaktewater en een schone bodem zijn van levensbelang voor ons allemaal.

Gerelateerde artikelen