Vrij baan voor bermpje en rivierprik

Dirk Siert Schoonman

Dirk-Siert Schoonman, heemraad

Niet alles wat de mens bedenkt, is goed voor de natuur. Zo hebben waterschappen – in hun gedrevenheid om verdroging tegen te gaan en droge voeten te houden – veel stuwen, dammen en gemalen aangelegd. Vaak zijn het onneembare hindernissen voor vissen. Het vrij kunnen verplaatsen van vissoorten, ook wel vismigratie genoemd, is belangrijk voor hun voortbestaan. Daarvoor is jaarlijks wereldwijd aandacht op 21 mei: ‘World Fish Migration Day’.

Waarom is vismigratie van belang?

Vissen vormen een cruciale link in de voedselketen en zijn belangrijk voor gezonde rivieren. Vismigratie krijgt de laatste jaren veel aandacht binnen water-, natuur- en visstandbeheer. Verschillende wet- en regelgevingen, waaronder de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en het Europese Aalplan, vragen aandacht voor de vrije migratie van vis.

Inzet Waterschap Vallei en Veluwe

Ons waterschap heeft de afgelopen jaren in diverse rivieren en beken obstakels aangepast om vissen vrije doorgang te geven. In de Barneveldse-, de Heelsumse- en de Voorsterbeek zijn vispassages aangelegd. Winde, rivierprik, bermpje, forel en modderkruiper kunnen nu ook stroomopwaarts deze beken in en zich voortplanten. Langs de oever van de IJssel leggen we geulen aan en halen we basaltkeien weg. Vissoorten als kopvoorn, rivierdonderpad en sneep zijn hier blij mee.

Balans tussen mens en natuur

Op de bodem en in de bodem, langs het water en in het water: het behouden en versterken van de biodiversiteit is een belangrijke uitdaging voor ons waterschap. Het vraagt veel gepuzzel om de juiste maatregelen te treffen bij onze taak om waterveiligheid en droge voeten te waarborgen. Mooi is het dat we met de huidige kennis maatregelen kunnen treffen die naast vismigratie veel opleveren. Want natuurbeleving, recreatie, waterberging en het voorkomen van watertekort gaan vaak samen met het oplossen van tekortkomingen uit het verleden.

‘World Fish Migration Day’ doet ons weer beseffen dat de maatregelen die wij treffen belangrijk zijn op veel terreinen. Ze dragen bij aan de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit van ons water. Hoewel het ingewikkeld is om met alle factoren rekening te houden… het is het puzzelen waard, gericht op een duurzame toekomst.

Gerelateerde artikelen

 • roel van laar
  24 mei 2016 at 07:57

  Hallo Dirk-Siert,

  mooi stukje voor natuur en ecologisch behoud. goed om daarmee bezig te zijn, levert dit ook nog verbetering op voor nutriënten verwijdering in opp. water in agrarische gebieden?
  Ben ook altijd benieuwd naar de balans van akkerbouw, veeteelt en het waterbeheer in relatie tot de natuur.

  gr roel

 • waterschapvalleienveluwe
  25 mei 2016 at 15:19

  Hallo Roel, vismigratie draagt niet bij aan een verbetering van nutriëntenverwijdering uit oppervlaktewater in agrarische gebieden. De vissen eten wat waterplanten maar scheiden ook weer af. Dus dat is ongeveer in balans. Er zijn effectievere maatregelen om nutriënten uit het oppervlaktewater te verwijderen. Je vraag naar de balans tussen akkerbouw, veeteelt en waterbeheer in relatie tot de natuur is niet zomaar in een zin te beantwoorden. Daarover kan op een later moment gesproken worden. Groet, Dirk-Siert Schoonman