Waarom betaal ik belasting voor het waterschap?

Victor Doorn, heemraad

Victor Doorn, heemraad

Waterschap Vallei en Veluwe doet zijn werk met geld van inwoners, bedrijven en grondeigenaren. Zij betalen allemaal belasting. Belastingkantoor GBLT zorgt dat het geld wordt geïnd. Er is een zuiveringsheffing en een watersysteemheffing. Om ons werk goed te kunnen doen, zijn wij volledig afhankelijk van deze twee heffingen. Ze stellen ons in staat om te werken aan veiligheid en schoon water voor ruim 1,1 miljoen mensen in ons werkgebied.

Veel mensen weten niet wat het waterschap met hun geld doet. De zuiveringsheffing gebruiken we voor het reinigen van al het afvalwater, dus het water uit toiletten, keukens en badkamers. Maar ook afvalwater van bedrijven. Via het rioolsysteem van de gemeenten komt ook veel regenwater binnen op de 16 grote installaties waar wij 24 uur per dag en zeven dagen per week het afvalwater zuiveren.
Bij het innen van de zuiveringsheffing maakt het waterschap onderscheid tussen huishoudens met één persoon of huishoudens met meerdere personen. Dat is wel zo eerlijk. In huizen waar meer mensen wonen, wordt immers ook vaker gedoucht of het toilet doorgetrokken.
Waterschap Vallei en Veluwe maakt al het vuile water schoon. Zo schoon dat het kan worden geloosd op het oppervlaktewater. Tegenwoordig vergisten wij het overgebleven rioolslib en halen daar energie uit. En ook grondstoffen zoals struviet, waar we kunstmest van maken. Dat levert inmiddels zoveel geld op, dat wij de zuiveringstarieven iets kunnen verlagen.

Veiligheid

Medewerkers inspecteren de dijken voor uw veiligheid

Medewerkers inspecteren de dijken voor uw veiligheid

De belasting die wij heffen voor het watersysteem – denk aan het beheer en onderhoud van dijken en watergangen – komt iedere inwoner ten goede. Allereerst gaat het om veiligheid. Het gebied van ons waterschap is omringd door water. Aan de oostkant de IJssel, in het zuiden de Rijn en in het westen de Eem en de Randmeren. Hier liggen belangrijke dijken die wij ‘primaire keringen’ noemen met een lengte van meer dan tweehonderd kilometer. Verder hebben we ruim honderd kilometer aan ‘overige keringen’ die we regelmatig toetsen en verbeteren.
Om het (grond)water in ons gebied op peil te houden hebben wij 22 gemalen. Het oppervlaktewater houden we schoon en mooi. Wij zorgen dat een teveel aan water – na bijvoorbeeld een hevige regenbui – wordt afgevoerd. En in tijden van droogte moeten we het water in sommige gebieden juist vasthouden. Wij onderhouden 1.789 kilometer aan watergangen – zoals kanalen, weteringen en beken – en houden toezicht op nog veel meer water.

Ambities
Het gekozen algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft veel ambities. Denk aan energieterugwinning, duurzame innovaties en het beheersen van de problemen met stedelijk water vanwege de klimaatverandering. Bij dit alles hebben we nóg een doel: we willen blijven horen bij de vijf goedkoopste waterschappen van Nederland.

Gerelateerde artikelen