We investeren in een duurzame toekomst!

Bert van Vreeswijk, heemraad.

We hadden een droge zomer en een droog najaar. Zoet water wordt steeds schaarser. Voor ons is dat een extra motivatie om het vasthouden, sparen en schoonhouden van zoet water met kracht door te zetten. Tegelijk zal de zeespiegel naar verwachting flink stijgen. Dat onderstreept de noodzaak van de tot 2050 geplande dijkverbeteringen. Ook gaan we door met onze kerntaak om afvalwater te zuiveren, waarbij we energie en grondstoffen winnen en bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot.

Klimaatverandering

Op deze manier levert Waterschap Vallei en Veluwe een belangrijke bijdrage aan maatregelen om de effecten van klimaatverandering te verminderen. Ook dragen we naar vermogen een steentje bij om de opwarming van de aarde te beperken. We werken aan de veiligheid en leefbaarheid van ons gebied, nu én voor toekomstige generaties. Dit alles gebeurt naast het reguliere beheer en onderhoud.

Begroting

Ons werk kost geld en vraagt om slimme investeringen. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe stelde op 12 december 2018 de begroting vast en daarmee de tarieven voor de waterschapsbelastingen 2019. In totaal is 149 miljoen euro netto begroot. Door scherp op de kosten te letten, blijft de tariefstijging beperkt. Zo gaat een gezin in 2019 met een eigen woning gemiddeld 6 euro meer betalen (2,2 procent). Dit bedrag is gelijk aan de gemiddelde stijging van alle waterschappen in Nederland.

Veilig wonen en werken

Ruim 16 miljoen euro is bestemd voor het op orde houden en brengen van onze dijken. Dat is de basis om ons gebied voldoende te beschermen tegen overstromingen. In de projecten werken wij samen met inwoners en onze partners. Verder investeren we 37 miljoen euro in de kwaliteit van de leefomgeving. Het watersysteem in zowel de stad als in het landelijk gebied wordt robuuster gemaakt. Dat komt de economie, ecologie en leefbaarheid van de regio ten goede.

Circulair en energieneutraal

Het zuiveren van het rioolwater voor onze ruim 1,1 miljoen inwoners gaat onverminderd door. Rioolwater zien we als bron van grondstoffen en energie. Daarom bouwen we onze rioolwaterzuiveringen om tot energie- en grondstoffenfabrieken. Zo dragen bij aan een circulaire economie en de energietransitie.

Duurzame toekomst

Met onze begroting voor 2019 leggen we het financiële fundament onder ons waardevolle werk. Zo kunnen we de kansen en uitdagingen waarvoor we in ons werkgebied gesteld staan, op een goede manier uitvoeren door samen met onze partners bij te dragen aan een echt duurzame toekomst.

Gerelateerde artikelen